ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានភាគទុនិកដ៍រឹងមាំគឺ ធនាគារ Kook​m​in​ ​Bank​ ដោយមាន​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី​ចំនួន​ 2,400 ​ប៊ី​លាន​រៀល​ (​សម​មូល​នឹង​ 600 ​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​)។

KB Kookmin Bank

​Kook​m​in​ ​Bank​ ​Co​., ​L​t​d​. ​គឺជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ ​ដែល​មាន​ចំនួន​សាខា​ច្រើនជាង​គេ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័យ​ធនាគារ​ ​និង​មាន​អតិថិជន​ជាង​ 36 ​លាន​នាក់​ ​ដែល​សម​មូល​នឹងជា​ង​ពាក់កណ្ដាល​នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​កូរ៉េ​ទូទាំង​ប្រទេស​។​ ​ធនាគារ​ ខេ​ប៊ី​ ​គូក​មីន​ ​ក៏​ឈរ​ជា​ធនាគារ​នាំមុខ​គេ​លើ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឌី​ជី​ថ​លតា​ម​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ ​រួម​មាន​ ​L​i​i​v​ ​និង​ KB ​Star​ ​Banking​ ​ដោយមាន​អតិថិជន​ច្រើនជាង​ 17 ​លាន​នាក់​។​ ​ធនាគារ​ ខេ​ប៊ី​ ​គូក​មីន​ ​បាន​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​ក្នុង​ការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​ក្នុងចំណោម​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​ស​ម្ព័ន្ធ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ KB ​Financial​ ​Group​ ​។​ ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ ​សូម​ចូល​ទៅកាន់​វេ​ប​សាយ​ត៍៖ www.kbstar.comwww.kbfg.com