ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

  • មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)
  • Deputy Branch Manager-Banking Services
  • មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)
  • Regional Auditor
  • Manager of Data Warehouse Administration Unit
  • Senior Core Banking Officer
  • Banking API & Development Officer
  • Data Warehouse Administration Officer
  • Merchant Specialist
  • មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ(Bad Debt Recovery Officer)