បណ្តាញអេធីអឹម

ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ខេប៊ីប្រាសាក់ បម្រើជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល រហ័សទាន់ចិត្តក្នុងការធ្វើការដកប្រាក់ ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើង ផ្ទេរប្រាក់ទៅដៃគូជំនួញ ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ ទិញកាតទូរស័ព្ទ ពិនិត្យសមតុល្យ និងសេវាផ្សេងទៀត។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដូចខាងក្រោម៖