ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាដង្កោ

11.5190635, 104.8892947 | ផ្ទះលេខ 16CD ផ្លូវលេខ 217 ភូមិម័ល សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ