ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាទួលគោក២

11.5733591, 104.8993968 | ផ្ទះលេខ 60A ផ្លូវលេខ 289 សង្កាត់បឹងកក់ 2 ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ