ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាទួលគោក

11.5842474, 104.9005187 | ផ្ទះលេខ 150G2-G3-G4 ផ្លូវលេខ 289 ភូមិ 13 សង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ