ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាបឹងកេងកង 3

11.5479806, 104.9139991 | ផ្ទះលេខ 436CD កែងផ្លូវលេខ 163 និងផ្លូវលេខ 360 ភូមិ 2 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ