ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាផ្សារកណ្តាល

11.57158834, 104.9276607 | ផ្ទះលេខ 102 ផ្លូវលេខ 13 ភូមិ 14 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល 1 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ