ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាផ្សារថ្មី

11.569552, 104.9200775 | ផ្ទះលេខ 30E0,E1,E2,E3 ផ្លូវ 67 កែងនិងផ្លូវ 128 ភូមិ 3 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 2 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ