ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាមុនីវង្ស

11.5483245, 104.9215207 | ផ្ទះលេខ 665-667-669 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ភូមិ 7 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ