ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាសម្តេចប៉ាន

11.5605627, 104.9214426 | អគារលេខ​ 55 រុក្ខវិថីសម្តេចប៉ាន (214) សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ