ខេប៊ីប្រាសាក់ សាខាស្ទឹងមានជ័យ២

11.53306, 104.886442 | ផ្ទះលេខ 3A-4A ផ្លូវ 217 ភូមិដំណាក់ធំ 1 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ 2 ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ