ឱកាសការងារ

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបង្កើតដោយការរួមបញ្ចូលរវាងធនាគារគូកមីនកម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក ដែលនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ ក្រោមក្រុមហ៊ុនមេរួម គឺ ធនាគារ KB Kookmin Bank បន្ទាប់ពីការទិញយកប្រាសាក់ នៅឆ្នាំ 2021។

ធនាគាររួមបញ្ចូលថ្មីនេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី 4 សីហា ឆ្នាំ 2023 តទៅ។

ជាមួយនឹងផែនការពង្រីកអាជីវកម្ម ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

Savings Acquisition Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 6, 2023
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពត, ខេត្ត​តាកែវ, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង, ខេត្តបាត់ដំបង, បន្ទាយមានជ័យ, ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តកំពង់​ចាម
ចំនួនតម្រូវការ៖  90  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service Officer)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 2, 2023
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Manager of IT Audit Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 21, 2023
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

IT Auditor

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 28, 2023
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Deputy Branch Manager-Banking Services

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 29, 2023
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពត, ខេត្ត​តាកែវ និង ខេត្តបាត់ដំបង
ចំនួនតម្រូវការ៖  4  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 29, 2023
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តព្រះវិហារ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Deputy Branch Manager-Banking Services

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 6, 2023
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និង ខេត្តព្រះសីហនុ
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Regional Auditor

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 29, 2023
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តរតនគិរី
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Manager of Data Warehouse Administration Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 29, 2023
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Core Banking Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 29, 2023
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ