ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

 • Savings Acquisition Officer
 • មន្រ្តីបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service Officer)
 • Manager of IT Audit Unit
 • IT Auditor
 • Deputy Branch Manager-Banking Services
 • មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)
 • Deputy Branch Manager-Banking Services
 • Regional Auditor
 • Manager of Data Warehouse Administration Unit
 • Senior Core Banking Officer
 • Banking API & Development Officer
 • Data Warehouse Administration Officer
 • Merchant Specialist
 • មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ(Bad Debt Recovery Officer)