សេវា​ប្តូរប្រាក់

ខេប៊ីប្រាសាក់ ផ្តល់​សេវាប្តូរប្រាក់​ជូន​អតិថិជន​និង​សាធារណជន​តាម​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ ឬ ក្រដាស​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត ព្រមទាំង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិតភាព​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ក្លែងក្លាយ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខេប៊ីប្រាសាក់​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង​ប្រាក់បាត។ សម្រាប់​ប្រាក់បាត ខេប៊ីប្រាសាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តែ​នៅ​បណ្តា​សាខា​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោម​គឺ​ជា​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ជា​ប្រាក់រៀល៖

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,120 4,132
THB/KHR 112.80 114.20
USD/THB 36.08 36.63
28 September 2023 - 2:00 pm


រូបិយប័ណ្ណ ទិញ​ លក់ ថ្ងៃ​បង្កើត ម៉ោងបង្កើត
USD
4120 4132 28-Sep-2023 14:00:02 pm
THB
112.80 114.20 28-Sep-2023 14:00:02 pm
USD
4118 4130 28-Sep-2023 9:00:27 am
THB
113.00 114.40 28-Sep-2023 9:00:27 am