សេវាបម្រើអតិថិជន

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ទំព័រ សេវាបម្រើអតិថិជន ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់។ ក្រុមការងារផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនយើងខ្ញុំ ដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ រួសរាយរាក់ទាក់ មានសក្ដានុពល ព្រមទាំងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរ និងផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនលោកអ្នក ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខេប៊ីប្រាសាក់។ ក្នុងករណីមានចម្ងល់ ឬ មតិ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

លេខ​ទូរស័ព្ទ​​៖ (855) 23 999 911 or (855) 86 999 911 or (855) 969 999 911

អុី​ម៉ែល​​​៖ info@kbprasacbank.com.kh