ទូទាត់វិក្កយបត្រសិក្សាអប់រំ

ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាលសិស្ស ឬ សិស្សានុសិស្សសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ទាំងអស់អាចបង់ថ្លៃសិក្សាបានដោយងាយស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាព តាមរយៈកម្មវិធី KB PRASAC Mobile និងតាមការិយាល័យ ខេប៊ី​ប្រា​សាក់​។

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារ
ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ក្នុងមួយថ្ងៃមិនកំណត់
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃមិនកំណត់
ទូទាត់តាមកម្មវិធី KB PRASAC Mobileមិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់នៅការិយាល័យ ខេប៊ី​ប្រា​សាក់​1,000 រៀល ឬ 0.25 ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ី​ប្រា​សាក់​ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។