KB PRASAC Phsar Dei Hoy 2 Branch

11.5693591,104.8708885 | House № 265 Street 1019, Phnom Penh Thmey Village, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sensokh, Phnom Penh