KB PRASAC Phsar Kandal Branch

11.57158834,104.9276607 | House №102Eo, Street 13, Phum 14, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh