KB PRASAC Vimean Ekreach Branch

11.555119,104.9287958 | House № 124, Preah Norodom Blvd, Phum 4, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh