របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2022
ទំហំឯកសារ៖ 10.85 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2021
ទំហំឯកសារ៖ 8.91 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020
ទំហំឯកសារ៖ 7.88 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2019
ទំហំឯកសារ៖ 6.71 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018
ទំហំឯកសារ៖ 9.92 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017
ទំហំឯកសារ៖ 6.80 MB
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2016
ទំហំឯកសារ៖ 4.51 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2015
ទំហំឯកសារ៖ 5.05 MB