របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ បានរៀបចំឡើងជូនលោកអ្នកជាព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ និងលទ្ធផលសម្រេចបានរបស់ ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក ។ លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍នេះជាប្រភេទឯកសារ PDF file ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គ្លេស។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

ភាពធូរស្រាលនៃការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 បានអនុញ្ញតិឱ្យសេដ្ […] ( PDF, 11 MB )