បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរ ឬ រកតូបលក់កាតទូរស័ព្ទនោះទេ លោកអ្នកអាចទិញកាត ឬ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ឬ ញាតិមិត្តរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈកម្មវិធី KB PRASAC Mobile គ្រប់ទីកន្លែង និងពេលវេលា។ លោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី KB PRASAC Mobile បានដោយគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្បាលលេខទឹកប្រាក់ដែលអាចបញ្ចូលបានកម្រៃសេវា
011, 012, 014
017, 061, 076
077, 078, 085
089, 092, 095
099
1 ដុល្លារ
1.25 ដុល្លារ
2 ដុល្លារ
2.50 ដុល្លារ
3 ដុល្លារ
5 ដុល្លារ
10 ដុល្លារ
20 ដុល្លារ
មិនគិតកម្រៃសេវា
010, 015, 016
069, 070, 081
086, 087, 093
096, 098
1 ដុល្លារ
1.25 ដុល្លារ
2 ដុល្លារ
2.50 ដុល្លារ
5 ដុល្លារ
10 ដុល្លារ
20 ដុល្លារ
50 ដុល្លារ
មិនគិតកម្រៃសេវា
0381 ដុល្លារ
2 ដុល្លារ
3 ដុល្លារ
4 ដុល្លារ
5 ដុល្លារ
20 ដុល្លារ
50 ដុល្លារ
មិនគិតកម្រៃសេវា
097, 088, 090
071, 068, 067
066, 060, 031
1 ដុល្លារ
2 ដុល្លារ
5 ដុល្លារ

20 ដុល្លារ
មិនគិតកម្រៃសេវា

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ផ្ញើប្រាក់តាមលេខកូដ
ផ្ញើប្រាក់តាមលេខកូដ
ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់
ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់
អេធីអឹម
អេធីអឹម