ឱកាសកម្មសិក្សា

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបង្កើតដោយការរួមបញ្ចូលរវាងធនាគារខេប៊ីគូកមីនកម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក ដែលនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ ក្រោមក្រុមហ៊ុនមេរួម គឺ ធនាគារ KB Kookmin Bank បន្ទាប់ពីការទិញយកខេប៊ីប្រាសាក់ នៅឆ្នាំ 2021។

ធនាគាររួមបញ្ចូលថ្មីនេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី 4 សីហា ឆ្នាំ 2023 តទៅ។

ជាមួយនឹងផែនការពង្រីកអាជីវកម្ម ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនសកម្មសិក្សាដែលមានដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ត្រងដោយ:
មុខតំណែង ទីតាំង ចំនួនតម្រូវការ ផុតកំណត់