សេវាប្តូរប្រាក់

ខេប៊ីប្រាសាក់ ផ្តល់​សេវាប្តូរប្រាក់​ជូន​អតិថិជន​និង​សាធារណជន​តាម​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ ឬ ក្រដាស​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត ព្រមទាំង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិតភាព​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ក្លែងក្លាយ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខេប៊ីប្រាសាក់​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង​ប្រាក់បាត។ សម្រាប់​ប្រាក់បាត ខេប៊ីប្រាសាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តែ​នៅ​បណ្តា​សាខា​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោម​គឺ​ជា​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ជា​ប្រាក់រៀល៖

កាលបរិច្ឆេទ: 17 ខែ​មេសា 2024 ម៉ោង 2:00 រសៀល

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD-KHR 4,046 4,072
THB-KHR 110.14 112.32
USD-THB 36.2545 36.7345
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD-KHR 4,046 4,072
THB-KHR 110.14 112.32
USD-THB 36.2545 36.7345
CNY-KHR 549.8553 568.8501
AUD-KHR 2,562.2190 2,645.7020
GBP-KHR 4,971.1267 5,129.1095
SGD-KHR 2,936.3524 3,016.5197
KRW-KHR 2.8836 2.9786
JPY-KHR 25.8481 26.6964
EUR-KHR 4,250.4465 4,369.5676
USD-CNY 7.1583 7.3583
USD-SGD 1.3499 1.3779
USD-KRW 1,367.10 1,403.10
USD-JPY 152.53 156.53
AUD-USD 0.6333 0.6497
GBP-USD 1.2287 1.2596
EUR-USD 1.0505 1.0731

សម្គាល់:

អត្រាខាងលើអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ សូមទាក់ទងសាខារបស់យើងសម្រាប់តម្លៃដែលអាចអនុវត្តបាន នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ។