សេវាប្តូរប្រាក់

ខេប៊ីប្រាសាក់ ផ្តល់​សេវាប្តូរប្រាក់​ជូន​អតិថិជន​និង​សាធារណជន​តាម​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ ឬ ក្រដាស​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត ព្រមទាំង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិតភាព​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ក្លែងក្លាយ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខេប៊ីប្រាសាក់​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង​ប្រាក់បាត។ សម្រាប់​ប្រាក់បាត ខេប៊ីប្រាសាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តែ​នៅ​បណ្តា​សាខា​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោម​គឺ​ជា​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ជា​ប្រាក់រៀល៖

កាលបរិច្ឆេទ: 19 ខែ​កក្កដា 2024 ម៉ោង 4:30 ល្ងាច

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD-KHR 4,104 4,116
THB-KHR 112.69 114.53
USD-THB 35.9370 36.4170
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD-KHR 4,104 4,116
THB-KHR 112.69 114.53
USD-THB 35.9370 36.4170
CNY-KHR 556.1428 573.3070
AUD-KHR 2,710.8792 2,792.5911
GBP-KHR 5,233.3588 5,386.0246
SGD-KHR 3,021.6463 3,094.2715
KRW-KHR 2.9171 3.0024
JPY-KHR 25.7821 26.5240
EUR-KHR 4,417.1779 4,527.5547
USD-CNY 7.1794 7.3794
USD-SGD 1.3302 1.3582
USD-KRW 1,370.90 1,406.90
USD-JPY 155.18 159.18
AUD-USD 0.6605 0.6785
GBP-USD 1.2752 1.3086
EUR-USD 1.0763 1.1000

សម្គាល់:

អត្រាខាងលើអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ សូមទាក់ទងសាខារបស់យើងសម្រាប់តម្លៃដែលអាចអនុវត្តបាន នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ។