សញ្ញាបណ្ណខេប៊ីប្រាសាក់

​​ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក​ ​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​ ​និង​ចុះបញ្ជី​ជាស្ថាពរ​ពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ពីមុនជា គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា) ​លើ​ឯកសារ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការបោះផ្សាយ​លក់​សញ្ញា​ប​ណ្ណ​សាជីវកម្ម​ជា​សាធារណៈ​តាមរយៈ​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ 070/20 ​គ​.​ម​.​ក​/​ស​.​ស​.​រ​ ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ 2 ​ខែ​មេសា​ ​ឆ្នាំ​ 2020 ​និង​បាន​ទទួល​វិញ្ញា​បន​ប​ត្រ​ចុះបញ្ជី​មូលបត្រ​ ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ 5 ​ខែ​ឧសភា​ ​ឆ្នាំ​ 2020 ​។