គណនីសន្សំតាម​ផែនការ

លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ រហូតទទួលបានទំហំទឹកប្រាក់មួយសមស្របដើម្បីសម្រេចគោលដៅ ឬ ក្ដីសុបិនរបស់លោកអ្នក និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ តាមរយៈគណនីសន្សំតាមផែនការរបស់ខេប៊ីប្រាសាក់។

អត្រាការប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬ ដុល្លារ#colspan##colspan##colspan##colspan#
រយៈពេលអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែម#colspan#អត្រាការប្រាក់សរុប#colspan#
2 ខែ2.00%0.75%#colspan#2.75%#colspan#
3 ខែ2.00%2.00%#colspan#4.00%#colspan#
4 ខែ2.00%2.25%#colspan#4.25%#colspan#
5 ខែ2.00%2.50%#colspan#4.50%#colspan#
6 ខែ2.00%2.75%#colspan#4.75%#colspan#
7 ខែ2.00%2.80%#colspan#4.80%#colspan#
8 ខែ2.00%2.90%#colspan#4.90%#colspan#
9 ខែ2.00%3.00%#colspan#5.00%#colspan#
10 ខែ2.00%3.10%#colspan#5.10%#colspan#
11 ខែ2.00%3.20%#colspan#5.20%#colspan#
12 ខែ2.00%4.00%#colspan#6.00%#colspan#
18 ខែ2.00%4.50%#colspan#6.50%#colspan#
24 ខែ2.00%ឆ្នាំទី 14.00%ឆ្នាំទី 16.00%
#rowspan##rowspan#ឆ្នាំទី 25.00%ឆ្នាំទី 27.00%
36 ខែ2.00%ឆ្នាំទី 14.00%ឆ្នាំទី 16.00%
#rowspan##rowspan#ឆ្នាំទី 2 ដល់ 35.00%ឆ្នាំទី 2 ដល់ 37.00%
60 ខែ2.00%ឆ្នាំទី 14.00%ឆ្នាំទី 16.00%
#rowspan##rowspan#ឆ្នាំទី 2 ដល់ 55.00%ឆ្នាំទី 2 ដល់ 57.00%
120 ខែ2.00%ឆ្នាំទី 14.00%ឆ្នាំទី 16.00%
#rowspan##rowspan#ឆ្នាំទី 2 ដល់ 105.00%ឆ្នាំទី 2 ដល់ 107.00%

លក្ខណៈផលិតផល

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
ទឹកប្រាក់ដាក់ប្រចាំខែអប្បបរមា40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ
រយៈពេលចាប់ពី 2 ខែ ដល់ 120 ខែ
ទូទាត់ការប្រាក់ការប្រាក់ត្រូវបង្គរទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងទូទាត់ជាប្រចាំឆ្នាំ ឬ ពេលគណនីដល់កាលកំណត់ ឬ នៅពេលបិទគណនី
បើកគណនី#list#
– គ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់
– តម្រូវឱ្យមានគណនីប្រភព៖ គណនីសន្សំ ឬ គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់ ឬ គណនីចម្រើនតាមលំដាប់
ដាក់ប្រាក់#list#
– តាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ ខេប៊ីប្រាសាក់ 24 ម៉ោង និង 7 ថ្ងៃក្នុង 1 សប្តាហ៍
– នៅគ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់ រៀងរាល់ម៉ោងបម្រើសេវាអតិថិជន
– ដាក់ប្រចាំខែ (1 ដង ឬ 2 ដងក្នុងមួយខែ)
ដកប្រាក់នៅគ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់ រៀងរាល់ម៉ោងបម្រើសេវាអតិថិជន
លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានការប្រាក់បន្ថែម#list#
– ដាក់ប្រាក់ទៅតាមចំនួនកំណត់ពេលបើកគណនី
– ដាក់ប្រាក់ឱ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំខែ
– រក្សាទុកគណនីរហូតដល់កាលកំណត់
បិទគណនីមុនដល់កាលកំណត់#list#
– អាចបិទនៅគ្រប់សាខា ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា
– ទទួលបានការប្រាក់គោលតែប៉ុណ្ណោះ
បិទគណនីដល់កាលកំណត់#list#
– អាចបិទនៅគ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់ ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា
– ទទួលបានការប្រាក់គោល និងការប្រាក់បន្ថែមពេញ
ពន្ធលើការប្រាក់#list#
– និវាសនជន 6%
– អនិវាសនជន 14%
ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនីមិនគិតកម្រៃសេវា
សៀវភៅគណនីសន្សំតាមផែនការ#list#
– មិនគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់ការស្នើសុំលើកដំបូង ឬ ប្រើអស់សន្លឹក
– 12,000 រៀល ឬ 3 ដុល្លារ បោះពុម្ពថ្មីករណីបាត់ ឬ ខូច
ការផ្ដល់ជូនបន្ថែម#list#
– ស្នើសុំរបាយការណ៍គណនី៖ មិនគិតកម្រៃសេវា
– លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី៖ 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារក្នុង 1 សន្លឹក
– អាចពិនិត្យសមតុល្យគណនីតាមកម្មវិធី KB PRASAC Mobile

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការបើកគណនី

  • ជានីតិជន (ជនជាតិខ្មែរ ឬ បរទេស) មានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • អតិថិជន ត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព
  • អតិថិជនត្រូវមានមុខរបរ ឬ ធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ និងមិនជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋ ឬ បទល្មើសផ្សេងៗ

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ និង​កម្រៃ​សេវា ​ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃ​ច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

គណនីសន្សំនិយោជិត
គណនីសន្សំនិយោជិត
គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
គណនីចរន្តព្រីមៀម
គណនីចរន្តព្រីមៀម