ភាគទុនិក

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានភាគទុនិកតែមួយគត់គឺ ធនាគារ ខេប៊ីគូកមីន និងមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 2,400 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 600 លានដុល្លារអាមេរិក)។ ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ខ្លួន ធនាគារ ខេប៊ីគូកមីន មានយុទ្ធសាស្រ្ដច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែង ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ដើម្បីកម្លាយខ្លួនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងសេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

លោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានអំពី KB Financial Group តាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.kbfg.com និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំង 11 របស់គ្រុបតាមតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖