សេវាប្តូរប្រាក់

ខេប៊ីប្រាសាក់ ផ្តល់​សេវាប្តូរប្រាក់​ជូន​អតិថិជន​និង​សាធារណជន​តាម​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ ឬ ក្រដាស​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត ព្រមទាំង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិតភាព​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ក្លែងក្លាយ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខេប៊ីប្រាសាក់​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង​ប្រាក់បាត។ សម្រាប់​ប្រាក់បាត ខេប៊ីប្រាសាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តែ​នៅ​បណ្តា​សាខា​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោម​គឺ​ជា​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ជា​ប្រាក់រៀល៖

កាលបរិច្ឆេទ: 19 ខែ​មេសា 2024 ម៉ោង 4:20 ល្ងាច

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD-KHR 4,050 4,080
THB-KHR 110.05 112.33
USD-THB 36.3229 36.8029
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD-KHR 4,050 4,080
THB-KHR 110.05 112.33
USD-THB 36.3229 36.8029
CNY-KHR 550.8181 570.4140
AUD-KHR 2,565.5644 2,651.7613
GBP-KHR 4,974.8188 5,137.8920
SGD-KHR 2,942.4586 3,025.8084
KRW-KHR 2.8955 2.9941
JPY-KHR 25.8902 26.7664
EUR-KHR 4,265.4028 4,389.4567
USD-CNY 7.1527 7.3527
USD-SGD 1.3484 1.3764
USD-KRW 1,362.70 1,398.70
USD-JPY 152.43 156.43
AUD-USD 0.6335 0.6499
GBP-USD 1.2284 1.2593
EUR-USD 1.0532 1.0758

សម្គាល់:

អត្រាខាងលើអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ សូមទាក់ទងសាខារបស់យើងសម្រាប់តម្លៃដែលអាចអនុវត្តបាន នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ។