របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ – 31 ធ្នូ 2023
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ – 31 ធ្នូ 2023

សូមទាញយករបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យរបស់​ ធនាគារ ខេប៊ីប្រា […] ( PDF, 6 MB )