គណនីចរន្ត

គណនីចរន្ត គឺជាវិធីដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងសម្រាប់ការទូទាត់ ដោយប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រ ទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្ម។

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ#list#
– ប្រាក់រៀល និង
– ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យអប្បបរមា
ដាក់ដំបូង
100 ដុល្លារអាមេរិក / 400,000 រៀល
សមតុល្យអប្បបរមា
រក្សាក្នុងគណនី
#rowspan#
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (p.a)0%
រយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើមិនកំណត់
កម្រៃសេវាលើគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការពី 8,000 រៀល/ 2 ដុល្លារអាមេរិក ដល់ 40,000 រៀល / 10 ដុល្លារអាមេរិក
ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនី#list#
– ផ្តល់ជូនពេលបើកគណនី ឬ ស្នើសុំថ្មីករណីបាត់ ឬ ខូច
– ស្នើសុំបានគ្រប់សាខា
– មិនមានកម្រៃសេវាលើការស្នើសុំ
ស្នើសុំសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ5 ដុល្លារអាមេរិក / 20,000 រៀល ក្នុងមួយក្បាល 

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
គណនីចរន្តព្រីមៀម
គណនីចរន្តព្រីមៀម
គណនី​កូន​ចម្រើន​
គណនី​កូន​ចម្រើន​