គណនីចរន្តព្រីមៀម

គណនីចរន្តព្រីមៀម គឺជាគណនីចរន្តមួយប្រភេទ ដែលផ្ដល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំ និង ការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើនទៀត។

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ#list#
– ប្រាក់រៀល និង
– ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យអប្បបរមា
ដាក់ដំបូង
100 ដុល្លារអាមេរិក / 400,000 រៀល
សមតុល្យអប្បបរមា
រក្សាក្នុងគណនី
500 ដុល្លារអាមេរិក / 2,000,000 រៀល
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ#list#
– ≤ 10,000 ដុល្លារអាមេរិក / 40,000,000 រៀល = 2.00%
– > 10,000 ដុល្លារអាមេរិក / 40,000,000 រៀល​ = 4.00%
ការទូទាត់ការប្រាក់បង្គរជាប្រចាំថ្ងៃ និងទូទាត់ចូលគណនីជាប្រចាំខែ
ពន្ធលើការប្រាក់#list#
– អតិថិជនជានិវាសនជន៖  4%
– អតិថិជនជាអនិវាសនជន៖ 14%
រយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើមិនកំណត់
កម្រៃសេវាលើគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការពី 8,000 រៀល / 2 ដុល្លារអាមេរិក ដល់ 40,000 រៀល / 10 ដុល្លារអាមេរិក
ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនី#list#
– ផ្តល់ជូនពេលបើកគណនី ឬ ស្នើសុំថ្មីករណីបាត់ ឬ ខូច
– ស្នើសុំបានគ្រប់សាខា
– មិនមានកម្រៃសេវាលើការស្នើសុំ
ស្នើសុំសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ5 ដុល្លារអាមេរិក / 20,000 រៀល ក្នុងមួយក្បាល 

**ការផ្ដល់ជូនពិសេស!!!

ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ នឹងផ្តល់ អត្រាការប្រាក់បន្ថែម (Bonus Rate) រហូតដល់ 1.00% សម្រាប់អតិថិជនចាស់ និងថ្មី ដែលប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីចរន្តព្រីមៀម ដូចខាងក្រោម៖

ប្រភេទគណនី កំពុងនឹងប្រើប្រាស់ប្រភេទសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រើប្រាស់បន្ថែម#colspan#អត្រាការប្រាក់បន្ថែម
#rowspan#ប្រភេទសេវាទី 1ប្រភេទសេវាទី 2#rowspan#
គណនីចរន្ដព្រីមៀមប្រើប្រាស់៖ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស​មិនប្រើប្រាស់៖
1) សេវាខេប៊ីប្រាសាក់ខបភើរេត និង/ឬ 
2) សេវាដៃគូទូទាត់វិក្កយបត្រ និង/ឬ 
3) ប័ណ្ណឥណទាន​ និង/ឬ
4) សេវាប៊េងកាសួរេន
0.50% / ក្នុងមួយឆ្នាំ
មិនប្រើប្រាស់៖ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស​ប្រើប្រាស់៖
1) សេវាខេប៊ីប្រាសាក់ខបភើរេត និង/ឬ
2) សេវាដៃគូទូទាត់វិក្កយបត្រ និង/ឬ
3) ប័ណ្ណឥណទាន​ និង/ឬ
4) សេវាប៊េងកាសួរេន
0.50% / ក្នុងមួយឆ្នាំ
ប្រើប្រាស់៖ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស​​ប្រើប្រាស់៖
1) សេវាខេប៊ីប្រាសាក់ខបភើរេត  និង/ឬ 
2) សេវាដៃគូទូទាត់វិក្កយបត្រ និង/ឬ 
3) ប័ណ្ណឥណទាន​ និង/ឬ 
4) សេវាប៊េងកាសួរេន
1.00% / ក្នុងមួយឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌការបើកគណនី

  • ស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខា ឬ តាមមន្ត្រីផ្នែកលក់
  • បើកគណនីជាឯកត្តជន (ជនជាតិខ្មែរ ឬ បរទេស) មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ឬ នីតិបុគ្គល
  • អនុញ្ញាតសម្រាប់អតិថិជនប្រភេទជា និវាសនជន តែប៉ុណ្ណោះ
  • ឯកសារតម្រូវ ៖ អនុវត្តដូចការបើកគណនីសន្សំ អតិថិជនត្រូវមានមុខរបរ ឬ អាជីវកម្មច្បាស់លាស់
  • មានឯកសារគាំទ្រលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
  • រក្សាសមតុល្យទឹកប្រាក់តាមការកំណត់ដោយ ធនាគារខេប៊ីប្រាសាក់


សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ និង​កម្រៃ​សេវា ​ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃ​ច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

គណនីសន្សំនិយោជិត
គណនីសន្សំនិយោជិត
គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
គណនីចរន្ត
គណនីចរន្ត