គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ផ្តល់ជូនគ្រប់ពាណិជ្ជករ (ម្ចាស់អាជីវកម្ម) នូវ គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ 5% ប្រចាំឆ្នាំ។ 

អ្វីដែលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ពាណិជ្ជករ គឺអាចទទួលការស្កេន-ទូទាត់ ថ្លៃទិញទំនិញ ឬ សេវាកម្មពីគ្រប់ធនាគារនៅកម្ពុជា ហើយទទួលការដំឡើងកម្មវីធីពាណិជ្ជករនៅលើទូរស័ព្ទដៃ (KB PRASAC Merchant App) ដើម្បីគ្រប់គ្រងការទូទាត់លើមុខជំនួញរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួល គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា។

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារ)

អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែមអត្រាការប្រាក់សរុប
3.50%1.50%5.00%

លក្ខណៈផលិតផល

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
ការដំឡើងកម្មវិធីពាណិជ្ជករ (KB PRASAC Merchant App)មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ដំបូងមិនតម្រូវ
សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនីមិនតម្រូវ
ការទូទាត់ការប្រាក់ការប្រាក់ត្រូវបង្គរទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ដើមខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ នៅពេលបិទគណនី
បើកគណនី#list#
– គ្រប់សាខា​ ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ឬ
– តាមរយៈបុគ្គលិកធនាគារ
ដាក់ប្រាក់ /ដកប្រាក់/ ផ្ទេរប្រាក់#list#
– នៅគ្រប់សាខា ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ រៀងរាល់ម៉ោងបម្រើសេវាអតិថិជន
– តាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ ឬ ATM ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់
– ផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនីតាម KB PRASAC Mobile
– ​ផ្ទេរប្រាក់ចូលពីធនាគារផ្សេង
– ផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស (Inward)
ពន្ធលើការប្រាក់#list#
– និវាសនជន 4%
– អនិវាសនជន 14%
ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនីមិនគិតកម្រៃសេវា
សៀវភៅគណនីសន្សំមិនគិតកម្រៃសេវា
សេវាកម្មបន្ថែមមិនអស់កម្រៃសេវាលើការស្នើសុំរបាយការណ៍គណនី ប័ណ្ណអេធីអឹម

សម្គាល់៖ ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា ដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
គណនីសន្សំ
គណនីសន្សំ
គណនីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
គណនីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ