ពាណិជ្ជករ

ដោយមិនមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងហោប៉ៅ ឬកាបូបរបស់អ្នក អ្នកអាចរីករាយក្នុងការទិញទំនិញ និងសេវាកម្ម។ អ្នកអាចស្កេន និងទូទាត់ប្រាក់ភ្លាមៗតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងការដំឡើង KB PRASAC Mobile នៅគ្រប់ដៃគូស្កែន ខេប៊ីប្រាសាក់ ដោយមិនគិតថ្លៃ។

ត្រងដោយ: