ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម បង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយបំពេញរាល់តម្រូវការហិរញ្ញប្បទានពីសំណាក់អតិថិជន ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការទូទាត់ថ្លៃទំនិញនាំចូល ឬ នាំចេញស្របច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ រួមមាន វត្ថុធាតុដើម ផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេច ផលិតផលសម្រេច ។ល។

លក្ខណៈផលិតផល

 • រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល ឬ ដុល្លារអាមេរិក
 • ទម្រង់ផលិតផល៖
  1. សក្ខីបត្រជំនឿទុកចិត្ត
  2. វិក្កយបត្រត្រូវទទួល
  3. ឥណទានសម្រាប់ទូទាត់ឱ្យលិខិតធានា
 • អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ 6 ខែ
 • របៀបសង៖ បត់បែន

សម្គាល់៖

 • ខេប៊ីប្រាសាក់ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងនឹងត្រូវអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

​សេវាបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី
​សេវាបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី
សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
​សេវាបញ្ជា​ទូទាត់​អចិន្ត្រៃយ៍
​សេវាបញ្ជា​ទូទាត់​អចិន្ត្រៃយ៍