ឥណទានសិក្សាអប់រំ

ឥណទានសិក្សាអប់រំ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់មាតាបិតា ឬ សិស្ស ដែលត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ការបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ ប្រាក់កម្ចីនេះអាចឱ្យអ្នកទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ ដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីសម្រេចបានអាជីពក្នុងក្តីស្រមៃ។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក
 • អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ 12 ខែ
 • របៀបសង៖ បត់បែនតាមលំហូរទឹកប្រាក់

ការគណនាការប្រាក់

 • ការប្រាក់ត្រូវបានគិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខ្ចី

 • ជានីតិជនមានអាយុពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ឬ កំពុងបន្តការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ
 • មានការបេ្តជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបន្តការសិក្សា
 • មានប្រវត្តិល្អនិងអាចជឿជាក់បាន
 • អាចជាគ្រួសារក្រីក្រមិនមានសមត្ថភាពបង់ថ្លៃការសិក្សា

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត
 • មានលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា ឬ សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយរបស់គ្រួសារ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
ឥណទានពលករ
ឥណទានពលករ
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា