បុគ្គលិក និង អត្ថប្រយោជន៍

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ជានិយោជកនៃជម្រើស។ យើងផ្តល់នូវនិរន្តរភាពការងារយូរអង្វែង ព្រមជាមួយនឹងការផ្តល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកជាប្រចាំ។ ក្រៅពីការផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជូនដល់បុគ្គលិក ធនាគារមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការតម្រង់ទិសដៅការងារនិងផ្តល់មុខតំណែងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ ធនាគារប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ «វប្បធម៌មិនរើសអើង និងវប្បធម៌បរិយាកាសការងារល្អ» ក្នុងការអនុវត្តកាងារ។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងផ្តល់ជូន

 • ប្រាក់ខែ​គោល ប្រាក់ខែ​គោល
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអថេរ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអថេរ
 • ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
 • ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ
 • បេសកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ បេសកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ
 • ដំឡើងប្រាក់ខែដោយផ្អែកលើការអនុវត្តការងារ និងអត្រាអតិផរណា ដំឡើងប្រាក់ខែដោយផ្អែកលើការអនុវត្តការងារ និងអត្រាអតិផរណា
 • ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលិក ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលិក
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខតំណែង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខតំណែង
 • ការលើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ ការលើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសាំង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសាំង
 • មូលនិធិសោធននិវត្តន៍បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា មូលនិធិសោធននិវត្តន៍បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា
 • ឯកសណ្ឋាន ឯកសណ្ឋាន
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ត
 • ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ