ឥណទានពលករ

ឥណទានពលករ ត្រូវបានផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលបានប្រឡងបញ្ចប់តេស្តភាសាកូរ៉េជាប់ដោយជោគជ័យ ហើយមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់ ដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉។​

លក្ខណៈផលិតផល

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 2,000 ដុល្លារ​
 • អត្រាការប្រាក់៖ 1.25% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ 8 ខែ
 • របៀបសង៖ សងរំលស់ថេរ និង សងការប្រាក់នឹងប្រាក់ដើមរាល់ខែ
 • ទ្រព្យធានា៖ មិនតម្រូវ

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខ្ចី

 • ជានីតិជនមានអាយុពី 20 ដល់ 65 ឆ្នាំ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • មានប្រវត្តិល្អនិងអាចជឿជាក់បាន
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
 • មានលទ្ធភាព សមត្ថភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវ

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

 • អត្តសញ្ញណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 • លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ, សៀវភៅស្នាក់នៅ, សំបុត្រកំណើត….

សម្គាល់៖

 • ខេប៊ីប្រាសាក់ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងនឹងត្រូវអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទានវិបារូបន៍