ឥណទានធុនតូច

ជំរុញកំណើនអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកទៅមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច! រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃអត្រាការប្រាក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌនៃការសងត្រលប់យូរជាងមុន ធានានូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពបត់បែន សម្រាប់តម្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

លក្ខណៈផលិតផល 

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 2,100 លានរៀល ឬ 50 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
 • អត្រាការប្រាក់៖ ចាប់ពី 0.54% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ 84 ខែ
 • របៀបសង៖ បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់

ការគណនាការប្រាក់ 

 • ការប្រាក់ត្រូវបានគិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខ្ចី

 • ជា​នីតិជន​មាន​អាយុ​ពី 18 ដល់ 65 ឆ្នាំ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • មានប្រវត្តិល្អ និងអាចជឿជាក់បាន
 • មានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់
 • អាជីវកម្មរក្សាបាននូវបរិស្ថានល្អ និងស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកសារដែលតម្រូវឱ្យមាន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/កាតការងារ
 • វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើមានកាលកំណត់
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូល និងចំណាយរបស់គ្រួសារ ឬ អាជីវកម្ម

សម្គាល់៖

 • ខេប៊ីប្រាសាក់ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងនឹងត្រូវអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
ឥណទានពលករ
ឥណទានពលករ
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា
ឥណទានដាក់សមតុល្យបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា