ឱកាសការងារ

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបង្កើតដោយការរួមបញ្ចូលរវាងធនាគារគូកមីនកម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក ដែលនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ ក្រោមក្រុមហ៊ុនមេរួម គឺ ធនាគារ KB Kookmin Bank បន្ទាប់ពីការទិញយកប្រាសាក់ នៅឆ្នាំ 2021។

ធនាគាររួមបញ្ចូលថ្មីនេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី 4 សីហា ឆ្នាំ 2023 តទៅ។

ជាមួយនឹងផែនការពង្រីកអាជីវកម្ម ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ត្រងដោយ:
មុខតំណែង ទីតាំង ចំនួនតម្រូវការ ផុតកំណត់
Saving Acquisition Officer ព្រះសីហនុ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Treasury Operations Officer ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Digital Backend Development Officer ភ្នំពេញ 3 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Digital Front-End Development Officer               ភ្នំពេញ 2 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Digital System Integration Officer ភ្នំពេញ 3 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of Quality Assurance & Deployment Unit ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Quality Assurance and Deployment Officer ភ្នំពេញ 3 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of Digital Product & Service Planning Unit ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior E-Banking System Officer ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of IT Audit Unit ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of UI & UX Design Unit ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of Research & Development & Planning Unit ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of Digital Platform & DevOps Unit ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Legal Officer ភ្នំពេញ 1 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Deputy Branch Manager-Banking Service ភ្នំពេញ, ព្រះសីហនុ 2 30/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
បេឡាធិការ​ (Teller) ព្រៃវែង, សៀមរាប, កំពង់ស្ពឺ, ឧត្តមានជ័យ 4 19/04/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior NPL Management Officer ភ្នំពេញ 4 19/04/2024 ដាក់ពាក្យ​