ឱកាសការងារ

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបង្កើតដោយការរួមបញ្ចូលរវាងធនាគារគូកមីនកម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក ដែលនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ ក្រោមក្រុមហ៊ុនមេរួម គឺ ធនាគារ KB Kookmin Bank បន្ទាប់ពីការទិញយកប្រាសាក់ នៅឆ្នាំ 2021។

ធនាគាររួមបញ្ចូលថ្មីនេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី 4 សីហា ឆ្នាំ 2023 តទៅ។

ជាមួយនឹងផែនការពង្រីកអាជីវកម្ម ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ត្រងដោយ:
មុខតំណែង ទីតាំង ចំនួនតម្រូវការ ផុតកំណត់
Senior Digital Product & Service Planning Officer (Card Business) ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Digital Backend Development Officer ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Digital Front-End Development Officer               ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Digital System Integration Officer ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Quality Assurance and Deployment Officer ភ្នំពេញ 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Data Warehouse Administration Officer ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Application Development Officer ភ្នំពេញ 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
System Administration Officer               ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Core Banking API & Development Officer ភ្នំពេញ 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Report Development Officer ភ្នំពេញ 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Network Administration Officer ភ្នំពេញ 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Network Administration Officer ភ្នំពេញ 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Deputy Branch Manager-Banking Service ភ្នំពេញ, ពោធិ៍សាត់, កំពង់ធំ, ព្រះសីហនុ, មណ្ឌលគិរី, បាត់ដំបង, ស្ទឹងត្រែង 15 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Database Administration Officer ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior Merchant Support Officer ភ្នំពេញ 2 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ (Bad Debt Recovery Officer) កោះកុង 1 31/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Senior E-Payment Settlement & Dispute Officer ភ្នំពេញ 1 25/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
ATM and POS Officer ភ្នំពេញ 2 25/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Manager of E-Payment Settlement & Dispute Unit ភ្នំពេញ 1 19/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Merchant Specialist កណ្ដាល, បន្ទាយមានជ័យ 2 15/07/2024 ដាក់ពាក្យ​
Regional IT Officer កំពង់ចាម 1 15/07/2024 ដាក់ពាក្យ​