សេចក្ដីបដិសេធ

វេបសាយត៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ ថ្វីបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាសុក្រិតភាពនៃព័ត៌មានក៏ដោយ ក៏ខេប៊ីប្រាសាក់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គង និងព័ត៌មានដែលខ្វះខាតឡើយ។

រាល់ព័ត៌មាននៅលើវេបសាយត៍នេះមិនគួរពឹងផ្អែកជាការប្រឹក្សាវិជ្ជាជីវៈ និងមិនគួរចាត់ទុកជាការជំនួសការប្រឹក្សាលម្អិតដោយផ្ទាល់ពីបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈរបស់ខេប៊ីប្រាសាក់ឡើយ។

សេវាកម្មអាចត្រូវបានដកចេញ ឬ កែប្រែដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។