របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

ជាលទ្ធផលនៅចុងឆ្នំា 2020 ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
មានចំនួន 59.4 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងប្រមាណ 15.7% បើ
ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នំា 2019 ផលបត្រកម្ចីសរុបមានចំនួន 37.3 ប៊ីលានដុល្លារ
អាមេរិក កើនឡើងប្រហែល 14.8% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នំា 2019 ខណៈ
ដែលសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបមានចំនួន 33.8 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក
កើនឡើងប្រហែល 15.4% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នំា 2019។