របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

ប្រាសាក់បន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលល្អជាង
គេនិងធំជាងគេ ជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លំាងក្លា គំរូអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ និង ការប្តេជ្ញាបំពេញ
ការងាររបស់បុគ្គលិកទាំងអស់