របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុង
ឆ្នំា១៩៩៥ ដោយទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរូបភាពជាគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៌។ ផ្នែកឥណទានរបស់គម្រោងប្រាសាក់ត្រូវបានអនុវត្តដោយ
ក្រសួងចំនួន៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ គម្រោងនេះមានគោលដៅសា្តរ
ឡើងវិញនិងគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តចំនួន៦ដែលស្ថិតនៅជុំវិញរាជ
ធានីភ្នំពញ រួមមានខត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នំាង កំពង់ស្ពឺ ព្រៃវែង សា្វយរៀង
និងតាកែវ។ គម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នំា២០០៣។