របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា សុចរិតភាព និងគណនេយ្យភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
យ៉ាងសំខាន់សមាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងនាមករណ៍របស់ប្រាសាក់។ យើងកសាង
បទដ្ឋាននៃសុចរិតភាព ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ឥរិយាបថក្រម
សីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័ន និងលើកកម្ពស់គំរូអាជីវកម្មដែលផ្ដល់ឥទ្ធិពលជា
វិជ្ជមានដល់សង្គម និងសាធារណជន