របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ – 31 ធ្នូ 2022

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (“ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល” ឬ“អភិបាល”) នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាសាក់ ម.ក (ក្រុមហ៊ុន) សូមធ្វើការរង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើសវនរកម្មរួច សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022។