របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ – 31 ធ្នូ 2018

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ហៅកាត់ថា (ក្រុមហ៊ុន​​​​) សូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅរបាយការណ៌របស់ខ្លួននាការិយបរិច្ឆេទប្រចាំឆ្នាំ 2018 និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ។