លិខិតថ្លែងអំណរគុណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំពោះការសាងសង់អគារសិក្សា

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ បានទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា សម្រាប់ការសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងដែលមាន 5 បន្ទប់ ជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាអូរទឹកថ្លា ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។