ឱកាសឈ្នះរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ប្រើ ខេប៊ីប្រាសាក់ KHQR ដើម្បីទទួលការស្កេនទូទាត់

ឈ្នះ! ឈ្នះ! ឈ្នះ! ឱកាសឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជករធនាគារខេប៊ីប្រាសាក់ ទាំងចាស់ ទាំងថ្មី ដែលប្រើប្រាស់ KHQR របស់ ធនាគារខេប៊ីប្រាសាក់ ដើម្បីទទួលការស្កេនទូទាត់ពីអតិថិជនដែលប្រើកម្មវិធី KB PRASAC Mobile ឬ កម្មវិធីធនាគារចល័តនៃធនាគារផ្សេង! ពាណិជ្ជករដែលមានប្រតិបត្តិការច្រើន និងទទួលទឹកប្រាក់ច្រើន នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការចាប់ឆ្នោតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន។

ធនាគារខេប៊ីប្រាសាក់ ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជនាំមុខគេនៅកម្ពុជា បានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬ ពាណិជ្ជករដែលប្រើ KB PRASAC KHQR ដើម្បីទទួលការស្កេនទូទាត់ពីអតិថិជនពីគ្រប់ធនាគារ។

ល.ររង្វាន់ចំនួនរង្វាន់លក្ខខណ្ឌ
1ម៉ូតូ Honda Dream 20243ទទួលប្រតិបត្តិការ ≥ 150 ដង ឬ ទទួលទឹកប្រាក់ ≥ 2,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ក្នុងមួយខែ
2ទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max6ទទួលប្រតិបត្តិការ ≥ 100 ដង ឬ ទទួលទឹកប្រាក់​​ ≥ 1,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ក្នុងមួយខែ
3ធុងបាស JBL PartyBox 31012ទទួលប្រតិបត្តិការ ≥ 80 ដង ឬ ទទួលទឹកប្រាក់​​ ≥ 1,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ក្នុងមួយខែ
4ទឹកប្រាក់ 100$
ទឹកប្រាក់ 50$
ទឹកប្រាក់ 20$
90
180
450
ទទួលប្រតិបត្តិការ ≥ 20 ឬ ទទួលទឹកប្រាក់ ≥ 300 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ក្នុងមួយខែ

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 01 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះ រហូតដល់ថ្ងៃ 3០ មេសា 2024 ។
ការចាប់រង្វាន់ធ្វើឡើង នៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី 1 នៃខែបន្ទាប់សម្រាប់លទ្ធផលប្រតិបត្តិការក្នុងខែមុន។
 
ម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ អាចឈ្នះបានរង្វាន់លើសពីមួយ ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

  • ​​អ្នកឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ ឬ ទូរស័ព្ទ ឬ ធុងបាស អាចបន្តឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់នៅខែបន្ទាប់
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ អាចបន្តឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ ឬ ទូរស័ព្ទ ឬ ធុងបាសនៅខែបន្ទាប់
  • ចំនួនប្រតិបត្តិការទូទាត់ចន្លោះពី 30 ទៅ 60 ដង ឡើងទៅក្នុងមួយខែ ដែលទទួលបានពីអតិថិជនតែម្នាក់នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចាប់រង្វាន់នេះឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកលេខ 086 999 911