សេចក្ដីជូនដំណឹងពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់បន្ថែម

ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជននិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ធនាគារយើងខ្ញុំបានកែប្រែអត្រាការប្រាក់បន្ថែម លើការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល ដែលបើកតាមសាខា និងកម្មវិធី KB PRASAC Mobile ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ទៅតាមតារាងខាងក្រោម៖

1.ការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល៖

គណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ#colspan##colspan##colspan##colspan##colspan##colspan#
រយៈពេលប្រាក់រៀល#colspan##colspan#ប្រាក់ដុល្លារ#colspan##colspan#
#rowspan#អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែមអត្រាការប្រាក់សរុបអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែមអត្រាការប្រាក់សរុប
1 ខែ3.00%3.00%2.75%2.75%
2 ខែ3.00%3.00%2.75%2.75%
3/4/5 ខែ4.00%4.00%3.75%3.75%
6/7/8 ខែ5.00%5.00%4.75%4.75%
9/10/11 ខែ5.25%5.25%5.00%5.00%
12/18/24/36/48/60 ខែ7.00%0.50%7.50%7.00%0.25%7.25%
គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា#colspan##colspan##colspan##colspan##colspan##colspan#
រយៈពេលប្រាក់រៀល#colspan##colspan#ប្រាក់ដុល្លារ#colspan##colspan#
#rowspan#អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែមអត្រាការប្រាក់សរុបអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែមអត្រាការប្រាក់សរុប
1 ខែ3.00%3.00%2.75%2.75%
2 ខែ3.25%3.25%3.00%3.00%
3/4/5 ខែ4.25%4.25%4.00%4.00%
6/7/8 ខែ5.25%5.25%5.00%5.00%
9/10/11 ខែ5.50%5.50%5.25%5.25%
12/18/24/36/48/60 ខែ7.25%0.50%7.75%7.25%0.25%7.50%

2. ការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៖

រយៈពេលអត្រាការប្រាក់ ជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារ#colspan##colspan#

#rowspan#
អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដារអត្រាការប្រាក់បន្ថែមអត្រាការប្រាក់សរុប
1 ខែ1.00%1.00%
2 ខែ1.25%1.25%
3/4/5 ខែ1.50%1.00%2.50%
6/7/8 ខែ2.50 %1.00%3.50 %
9/10/11 ខែ3.00 %1.00%4.00 %
12/18 ខែ4.00%1.00%5.00%
24/36/48/60 ខែ4.25%1.00%5.25%

* អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមអតិថិជននិងសាធារណជន ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន តាមលេខទូរស័ព្ទ 086 999 911 ឬ 023 999 911 ។

សូមអរគុណ!